Steak your Claim | 10 oz Ribeye | Naskila

10 oz Ribeye, Livingston, Texas, Steak your Claim at Naskila Gaming